عکس‌های منتشر‌نشده‌ای از احمد شاملو در سالگرد تولد این شاعر بزرگ آزادی

عکسها از آلبوم خانوادگی خانواده بقراط
آبان سال 1353، دریای زاغِمرز

آبان سال ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز
آبان سال 1353، دریای زاغِمرز

آبان سال ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز
آبان سال 1353، ساری - منزل بقراط

آبان سال ۱۳۵۳، ساری – منزل بقراط
آبان 1353، دریای زاغِمرز

آبان ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز
اردیبهشت سال 1352، زاغِمرز

اردیبهشت سال ۱۳۵۲، زاغِمرز
اردیبهشت سال 1352، لَپو - زاغِمرز

اردیبهشت سال ۱۳۵۲، لَپو – زاغِمرز
اردیبهشت سال 1352، لَپو - زاغِمرز

اردیبهشت سال ۱۳۵۲، لَپو – زاغِمرز
آبان 1353، ساری - منزل بقراط

آبان ۱۳۵۳، ساری – منزل بقراط
آبان سال ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز
احمد شاملو و ع.پاشایی، آبان سال 1353، دریای زاغِمرز

احمد شاملو و ع.پاشایی، آبان سال ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز
اردیبهشت سال 1352، زاغِمرز

اردیبهشت سال ۱۳۵۲، زاغِمرز
4 آبان 1353 - دریای زاغِ مرز - عکاس: ناصر بقراط

4 آبان ۱۳۵۳ – دریای زاغِمرز – عکاس: ناصر بقراط
شاملو، آیدا و ناصر بقراط، فروردین 1354، دریاکنار - بابلسر

شاملو، آیدا و ناصر بقراط، فروردین ۱۳۵۴، دریاکنار – بابلسر
آبان سال 1353، دریای زاغِمرز

آبان سال ۱۳۵۳، دریای زاغِمرز