شادی پس از انتخابات در تهران -
 شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران - شادی پس از انتخابات در تهران -

شادی مردم تهران، پس از انتخابات ریاست جمهوری
عکسها مربوط به میدان هفت‌تیر، خیابان کریم‌خان – میدان ونک، خیابان ولی‌عصر است.