فاشیزم در سینما

ترجمه و تالیف پرویز شفا
http://www.mediafire.com/?4p73ximfjx7q3z3

 

هدیه پدیدآورنده به باشگاه
کتاب در سال 1362 و بنا به ملاحضات آن زمان با نام سیامک شفا و شهاب الدین عادل منتشر شده است.

فهرست
مقدمه
سینمای مستند سیاسی
سینما در آلمان نازی
لنی ریفنشتال زندگی و آثار
تحیلی شخصیت لنی ریفنشتال
مدارکی دربارۀ فیلم های لنی ریفنشتال