فیلم خیابان لاله زار – دوره رضا شاه

یک قرن بعد ،
ملتی که به خدمتگزاران و قهرمانان ملی پشت کند سرنوشتی تاریک در پیش دارد.


دیدگاهتان را بنویسید