قطعه‌ی ناب : گیاه‌خواری | صادق هدایت

http://www.seemorgh.com/images/iContent/1388-10/n00008316-r-b-005.gif 
مقایسه بکنید یک دکان میوه فروشی را که به رنگ ھای دلپزیر روان بخش آراسته
شده از بوی آن شامه لذت می‌برد. سیب، نارنج، گیلاس، ھلو، انگور و خربزه و
رنگ ھای زنده سبزی ھای گوناگون را با دکان قصابی، دل و روده آویخته شده،
اجساد سربریده، شکم ھای شکافته شده، پاھای شکسته که آویزان است و قطره قطره
از آن خون می‌چکد و بوی گند لاشه در ھوا پراکنده می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید