قطعه ناب: «خداحافظ گاری کوپر»، رومن گاری؛ مترجم: سروش حبیبی

… از اصــــــول معتبر زندگی لنی این بود که هر وقت با چیزی مخــــــالف بود بگوید موافقــــــم. چون کسانی که عقاید احمقانه شان را ابراز میکنند اغلب بسیار حساسند. هــــــــــــر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ میگفت حمــــــــــــاقت بزرگ ترین نیروی روحانی تمامِ تاریخ بشر است. میگفت باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد، چون همه جور معجزه ای از آن ساخته ست…! 

دیدگاهتان را بنویسید