قطعۀ ناب: “خوشبختی” | گوستاو فلوبر

گوستاو فلوبر : ایله بودن، خودخواه بودن و سالم بودن،
سه شرط لازم برای خوشبختی است، اما اگر اولین شرط را نداشته باشیم، همه چیز
بر باد می رود.

220px-Gustave-Flaubert2.jpg

دیدگاهتان را بنویسید