متن کانون نویسندگان به جهت آرزوی بهبود برای مردی دوست داشتنی که منصور کوشان است