مجموعه شعر رویا تفتی

سایه لای پوست/ رویا تفتی
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1388اسفند ماه
شماره کیوسک:بیست و نه
آماده سازی و نظم صفحات: تکنو گراف سه پنجاین کتاب را ورق بزنید

این کتاب را می توانید مستقیم اینجا ببینید

 

این کتاب را دانلود بزنید

این کتاب را همیشه می توانید از اینجا داشته باشید