مجموعه شعر وحيدضيائي

مجموعه شعر وحيدضيائي

اين تن ايراني

این تن ایرانی
سری کتاب های سپنج

پستان و کفل و رایحه
زن
فاصله های پشت به هم ایست
که از هم دور می شوند
گاهی دستهایی لرزان
گاهی انگشت هایی برهنه
گاهی حجمی از سفیدی
حجم سفیدی بزرگ

مطلب کامل

دیدگاهتان را بنویسید