مجموعه شعر وحيدضيائي

مجموعه شعر وحيدضيائي

اين تن ايراني

این تن ایرانی
سری کتاب های سپنج

پستان و کفل و رایحه
زن
فاصله های پشت به هم ایست
که از هم دور می شوند
گاهی دستهایی لرزان
گاهی انگشت هایی برهنه
گاهی حجمی از سفیدی
حجم سفیدی بزرگ

مطلب کامل