مدونا خواننده ي مردمي و از جان و خان و مان گذشته طي يك حركت تبليغاتي براي جمع كردن راي براي هيلاري كلينتون لخت شده، هرچند او يك عمري ست لخت است و معلوم نيست دقيقن چه چيزي را درآورده اما دستش هم درد نكند، حالا شانس آن ترامپ بدبخت است كه آرنولد كله كاندومي برايش لخت مي شودنوشین زرگری

مدونا خواننده ي مردمي و از جان و خان و مان گذشته طي يك حركت تبليغاتي براي جمع كردن راي براي هيلاري كلينتون لخت شده، هرچند او يك عمري ست لخت است و معلوم نيست دقيقن چه چيزي را درآورده اما دستش هم درد نكند، حالا شانس آن ترامپ بدبخت است كه آرنولد كله كاندومي برايش لخت مي شود، ولي خب زن حسابي تو نمي گويي ما هم دلمان مي خواهد؟ ما آدم نيستيم؟ نكند فقط آمريكايي ها دل دارند؟ اين درست و انساني است كه تو آن ور دربياوري ولي ما اينجا با “تكرار مي كنم” برويم به ري شهري راي بدهيم؟ هرچند با دو ممه بهار نمي شود. حالا نمي گويم زبانم لال خاتمي هم بايد لخت مي شد، اصلن ضد تبليغ بود، به هرحال سني از ايشان گذشته و بنظر نمي آيد آن انحناهاي زيبا و هوس انگيز تو را هم داشته باشد، بحث اين است فرق تا به كجا، اقلن يك نَفَر به نيابت از ايشان لخت مي شد، اين خانم عفيفه، مهتاب كرامتي خوب چيزي بود، هم جنبه تبليغاتيش بالا بود هم شاسي ش، خدا شاهد است در انتخابات بعدي ما ديگر با تكرار مكرار كاري نداريم، اصلن ديگر جواب نمي دهد با اين اوضاع، يك نَفَر بايد لخت شود، حالا خودتان انتخاب كنيد، فقط احمدي نژاد نشود، او هرچه بيشتر لباس بپوشد بهتر است و يك گوني هم بكشد سرش، اوه، او كه اصلن كانديد نيست، اما شايد بخواهد به طرفداري از يك كانديدا اين حركت را انجام بدهد كه خب من ترجيح مي دهم زنده نباشم. همان خانم كرامتي يا اگر برايتان ميسر نيست اين پسره، امير جديدي. همان امير جديدي لخت شود من به پدرم هم راي مي دهم، ديگران كه جاي خود دارند.


Katy Perry has joined Funny Or Die’s ‘Everyone Votes campaign’ and wants you to know that there is no dress code this election day. Just get out there and make your voice heard in whatever outfit seems appropriate!