مصیبت نویسنده بودن

مصیبت نویسنده بودن
3 نامه و 10 نوشته و 12 قصه و 4 شعر
از 24 نویسنده و شاعر و موسیقیدان و پیکرتراش
ترجمۀ سیروس طاهباز