ممانعت از برگزاری شانزدهمین سالگرد دشنه آجین شدن پروانه و داريوش فروهر

از ورود مادر ستار بهشتى به نزديكى كوچه خانه فروهرها جلوگيرى شد. مادر ستار بهشتى در خيابان هدايت ايستاده است و عليرغم تهديدهاى نيروهاى امنيتى حاضر به ترك محل نيست. از ورود همرزمان سالخورده فروهرها نيز جلوگيرى شده است و از آنها خواسته شده خيابان هدايت را سريعا ترك كنند.از ساعت ١٣و ٢٠ افراد خانواده فروهرها نيز حق ورود به كوچه را ندارند. افراد درون خانه فروهرها نيز حق خروج از خانه را ندارند. حضور نيروهاى امنيتى و ضدشورش بيشتر از سالهاى گذشته بوده است.

از سه ساعت پيش از آغاز مراسم، چند تن از چهره هاى شناخته شده ملى، مانند نسرين ستوده، مادر شهيد سعيد زينالى و مادران پارك لاله به خانه فروهرها آمده بودند. عكس آنها را در زير ميبينيم. همه آنها اكنون در محاصره كامل نيروهاى امنيتى و ضدشورش قرار دارند.

ميان نيروهاى امنيتى و خانم نرگس محمدى درگيرى لفظى شديدى پيش آمده است. رفتار نيروهاى امنيتى با خانم نرگس محمدى خشن و به شدت توهين آميز بود.

از ورود مادر ستار بهشتى به نزديكى كوچه خانه فروهرها جلوگيرى شد. مادر ستار بهشتى در خيابان هدايت ايستاده است و عليرغم تهديدهاى نيروهاى امنيتى حاضر به ترك محل نيست. از ورود همرزمان سالخورده فروهرها نيز جلوگيرى شده است و از آنها خواسته شده خيابان هدايت را سريعا ترك كنند.


تاكنون چند تن از مردمى كه از خيابان هدايت قصد نزديك شدن به كوچه خانه فروهرها را داشتند دستگير شده اند. يكى از اين دستگيرشدگان آقاى على شاكرى، كنشگر سياسى، است.

پرستو فروهر در اعتراض به حضور سنگين نيروهاى امنيتى و ضدشورش و جلوگیری آنها از حضور علاقمندان، مراسم شانزدهمين سالگرد دشنه آجين شدن پروانه و داريوش فروهر را برگزار نکرد. 

لازم به يادآورى است كه امسال حضور نيروهاى امنيتى و ضدشورش از سالهاى پيش سنگينتر بود. در سال گذشته دست كم به اعضاى خانواده فروهرها و برخى از دوستان قديمى آنها اجازه ورود به خانه فروهرها داده شده بود. تنها حدود ١٥ تن از افرادى كه از حدود ٤ ساعت پيش از برگزارى مراسم به خانه فروهرها آمده بودند در خانه فروهرها حضور دارند و آنها نيز توسط شمار زيادى از نيروهاى امنيتى و ضدشورش محصور شده اند.


داد خواهیم این بیداد رادیدگاهتان را بنویسید