داستان این فیلم در مورد زن جوانی ( مگی جیلنهال ) که به عنوان منشی در دفتر یک وکیل مرد ( جیمز اسپیدر ) شروع به کار می‌کند، او از شريك جنسی خواستار سکس خشن و بدرفتاری هنگام برهنه شدن می‌کند، لی از مجلس عروسی‌اش فرار می‌كند، سکس و خشونت جنسی همراه با خودارضايی شخصيت‌های فيلم صحه‌ای است بر هوس محور بودن اين رابطه.

او از شريك جنسي خواستار بدرفتاري مي شود تا بر ديگران حكومت كند با نمايش ها و شكنجه هاي تحقير آميزي كه بر خود روا مي دارد،ديگران را هم دستخوش شكنجه و تحقير مي سازد.و بر عكس با آزار رساندن و آلوده كردن ديگري شكنجه گر خود را نيز شكنجه و آلوده مي سازد.او در انفعالي كه آشكار مي سازد شريك مي شود.و با درك خويشتن به عنوان علت شكنجه اي كه وارد مي سازد ابزار و بنابراين ابژه اي است تا او خودش را درك كند.اين كنش دوطرفه منجر به سادومازوخيسم مي شود.نيمه ي اول فيلم در نمايش اي رابطه موفق است.در نمايي از فيلم لي به نواري گوش مي كند كه مي گويد:«بيشتر مردم فكر مي كنند بهترين راه براي زندگي اين است كه از درد فرار كنند.ولي زندگي لذت بخش شامل تمامي طيف هاي حسي انسان مي شود،اگر ما كاملا درد را به خوبي لذت تجربه كنيم،مي توانيم زندگي عميق تر و با معنا تري داشته باشيم»اين تعريف از درد آن روي سكه ي بخشي از انديشه ي ساد است كه مي گويد «درد بر ما تاثيري قوي تر از لذت دارد وقتي اين احساس درد در ديگران توليد مي شود از اين شوك ها وجود خود ما شديدتر تحريك مي شود»

در بخش دوم اما رابطه ي سادومازوخيستي ميان لي و ادوارد به يك رومانس تمام عيار تبديل مي شود و فيلم را به سوي يك كمدي پيش مي برد.لي از مجلس عروسي اش فرار مي كند و به دفتر ادوارد مي آيد و به او مي گويد دوستش دارد.ادوارد از او مي خواهد دستش را روي ميز بگذارد تا او بر گردد،لي به دليل علاقه!(نه به دليل ماهيت مازوخيستي اش)از ادوارد تخطي نمي كند.اين قضيه تا چند روز ادامه دارد تا ادوارد مطمئن شود لي واقعا او را دوست دارد و از روي هوس نيست.سپس با او ازدواج مي كند.به همين راحتي روايت از اصل خود عبور مي كند.در بخش اول در چند نما خود ارضايي شخصيت هاي فيلم صحه اي است بر هوس محور بودهن اين رابطه. اين امر به نظرم باعث شكستگي در فرم فيلم شده و ماهيت رابطه ي اين دو را وارونه جلوه مي دهد. اما اين تغيير در لحن به چه علت است؟كارگردان اثر شهامت تحويل اثري حس محور به بيننده را ندارد واز تبعات آن مي ترسد پس به يك لحن عامه پسند روي مي آورد تا هم حرفش را زده باشد و هم در جذب مخاطب عام موفق باشد.در هر حال “منشي” فيلم خوبي است و با تمام ضعف هايش بكري اثر همچنان تاثيرگذار است.

 تمام بدنش داشت میلرزید و صدای اه و اوهش هم دیگه به جیغ زدن تبدیل شده بود. یه لرزشی از روی رونهاش شروع شدو صدای جیغش با یه حالت خفه ای بلند شد و فهمیدم که ارگاسم شده. اونقد تقه زدم که احساس کردم الانه که آبم تو کونش بیاد. سریع کیرمو کشیدم بیرون، برش گردوندم و رو سینه هاش شروع کردم جلق زدن. آبم با فشار پاشید رو سینه هاش. چند تا لب دیگه گرفتمو ولو شدم اونطرف رو زمین. اونروز نهارو همونجا با هم خوردیم و تا بعد از ظهر که باید میرفت خونه دو سه بار دیگه هم حال کردیم. الانم حدود دوساله که هر وقت چیزی گیرم نمیاد یاقوتو میکنم. الان دیگه حرفه ای تر شده و برام ساک میزنه و هر كار ميخوام برام ميكنه.

Maggie Gyllenhaal nude - Secretary (2002)
Maggie Gyllenhaal nude - Secretary (2002)
Maggie Gyllenhaal nude - Secretary (2002)

Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal), the socially awkward and emotionally sensitive youngest daughter of a dysfunctional family, adjusts to normal life after having been hospitalized following an incident of dangerous self-harm. She learns to type and applies for a job as a secretary for an eccentric attorney, E. Edward Grey (James Spader). Grey explains she is overqualified for the job (having scored higher than anyone he has ever interviewed) and that it is “very dull work” as they only use typewriters; Lee, however, agrees to work under these conditions.

Though at first Grey appears to be highly irritated by Lee’s typos and other mistakes, it soon becomes apparent that he is sexually aroused by her obedient behavior. After he confronts her about her propensity for self-injury and commands that she never hurt herself again, the two embark on a BDSM relationship. Lee experiences a sexual and personal awakening, and she falls deeply in love. Grey, however, displays insecurity concerning his feelings for Lee, and he feels shame and disgust over his sexual habits. During this period of exploration with Grey, Lee has also been attempting to have a more conventional boyfriend in Peter (Jeremy Davies), even engaging in lukewarm sex with him. After a sexual encounter in Grey’s office, Grey fires Lee.

After Lee is fired from her job, Peter proposes to Lee, who reluctantly agrees to marry him. However, while trying on her wedding gown, she leaves and runs to Grey’s office, where she then declares her love for him. Grey, still uncertain about their relationship, tests Lee by commanding her to sit in his chair without moving her hands or feet until he returns. Lee willingly complies, despite being forced to wet her dress since she is not allowed to use the toilet. Hours pass, as several family members and acquaintances individually visit Lee to alternately attempt to dissuade or encourage her while Grey watches from afar, completely taken by Lee’s compliance. Because of Lee’s refusal to leave the office, she has gained news coverage from the media, which they believe to be a hunger strike. Three days later, Grey returns to the office and takes Lee to a room upstairs where he bathes and feeds her. The pair marry and happily continue their dominant–submissive relationship.