من از توی کاسه‌ لیس می‌ترسم

 

             خسته‌ام، از گروه راک “خروج” در تهران