من توی لوله های نفت آژیر قرمز را کشیدم_مجموعه شعر_زینب حسن پور

من توی لوله های نفت آژیر قرمز را کشیدم/ زینب حسن پور
مجموعه شعر(78-80)
با مقدمه ناما جعفری
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391تیرماه
شماره کیوسک: سی و چهار
آماده سازی و نظم صفحات: تکنو گراف سه پنج

این کتاب را دانلود بزنید

این کتاب را ورق بزنید

این کتاب اینجا