نرگس بودی،تلاشت برای حقوق درختانی بود که هر چقدر تبر می زنند باز ایستاده اند

     

یک مادر،یک فانوس در تاریکی این حکومت.برای آزادی ما هزاران بار نفس کشیده است.این گزارش کيانوش سنجري درباره زندانی شدن نرگس محمدی فعال حقوق بشر را ببینید و دردهای تازه خود را به یاد بیاورید