دوستان خوب صفحه ما را در فیس بوک لایک بزنید
برخیز که بانگ جرسی آمده است
در فال، مسیحا نفسی آمده است
بر راه زنید آب و گل افشان بکنید
نسرین ستوده مرخصی آمده است
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به دیدنش رفتم. این چند کیلو پوست و استخوان کوهی از انرژی بود …

محمد رضا عالی پیام – هالو
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۲