دیروز بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا است که بر اساس گزارشهای منتشر شده در طی ۱۰۰ روز درگیری بین دو قبیله هوتو و توتسیس نزدیک به یک میلیون انسان کشته شدند. دو میلیون نفر مجبور به ترک کشورشان شدند و ۲۰۰ هزار نفر مورد تجاوز واقع شدند.


دیروز بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا است که بر اساس گزارشهای منتشر شده در طی ۱۰۰ روز درگیری بین دو قبیله هوتو و توتسیس نزدیک به یک میلیون انسان کشته شدند. دو میلیون نفر مجبور به ترک کشورشان شدند و ۲۰۰ هزار نفر مورد تجاوز واقع شدند.

در سال ۱۹۹۴ جیمز نچوی عکاس مجله تایم شاهد نسل کشی در رواندا بود. در هفدهمین سالگرد آن واقعه این عکاس معروف دنیای مطبوعات نگاهی دوباره به آن ترادی داشته است.


**توجه کنید بعضی از عکسهای لینک خیلی دلخراش اند**