تعدادی دانشجو امروز در لندن برای اعلام همبستگی با فعالان سیاسی ایرانی که در زندان بسر می برند، نمایشی اجرا کردند.