در انقلاب ایران، افراد و گروههای مختلفی نقش داشتند که بعدا بسیاری از آنها مسیر دیگری انتخاب کردند. گروهی خود از قطار انقلاب پیاده شدند و بخش دیگری به اجبار بیرون انداخته شدند. علی هاتفی یکی از پیاده شدگان از قطار انقلاب اسلامی ایران است.

هاتف خواننده ايرانی مقيم آمريکا زمانی که 14-13 سال داشت يکی از معروفترين سرودهای انقلابی را پس از انقلاب خواند.اين سرود که با شعر “الله الله تو پناهی بر ضعيفان يا الله” آغاز می شود همچنان در در ايران به خصوص در اين روزها مرتبا از صدا وسيما پخش می شود.در انقلاب ایران، افراد و گروههای مختلفی نقش داشتند که بعدا بسیاری از آنها مسیر دیگری انتخاب کردند. گروهی خود از قطار انقلاب پیاده شدند و بخش دیگری به اجبار بیرون انداخته شدند. علی هاتفی یکی از پیاده شدگان از قطار انقلاب اسلامی ایران است. کسی که زمانی یکی از صداهای انقلاب ایران بود ولی بعد از مسیر دیگری سر در آورد. او قصه تغییرش را برای بی بی سی تعریف کرده است.