درود بر همه ی عکاسانی که هنرشان را به نان آدم فروشی نفروختند . خجسته باد نوزده اگوست روز جهانی عکاسی