هوشنگ گلشیری، شب ششم از ده شب انستیتوی گوته | جوانمرگی در نثر معاصر فارسی

می‌گوییم، تشخیص درست موقعیت و همت این و آن به ما امکان داد تا بگوییم در این سال‌ها چه بر سر فرهنگ آورده‌اند، چگونه همه چیز و هر چیز را واژگون و معلق، مسخ و کج و معوج نشان دادند تا شما، تک تک شما بدانید که اگر این شب‌ها جایی دیگر ادامه نیافت، اگر به این قلم‌ها کتاب منتشر نشد، اگر کانون نویسندگان خانه‌ای از آن نویسندگان و شما نداشت، اگر نشریه‌ای منتشر نکرد، اهمال از جانب ما نبوده است

35anj · هوشنگ گلشیری، شب ششم از ده شب انستیتوی گوته | جوانمرگی در نثر معاصر فارسی

دیدگاهتان را بنویسید