فيلم مستند ايرانيما روزنامه نگاريمنماينده سينماي دانمارك شد. فيلم مستندما روزنامه نگاريمساخته احمد جلالي فراهاني، از سوي دفتر جشنواره مؤسسه ملي فيلم دانمارك به عنوان نماينده سينماي مستند اين كشور براي حضور در جشنواره هاي جهاني، برگزيده شد.


فيلم مستند ايرانيما روزنامه نگاريمنماينده سينماي دانمارك شد. فيلم مستندما روزنامه نگاريمساخته احمد جلالي فراهاني، از سوي دفتر جشنواره مؤسسه ملي فيلم دانمارك به عنوان نماينده سينماي مستند اين كشور براي حضور در جشنواره هاي جهاني، برگزيده شد. هيئت ٩ نفره مؤسسه ملي فيلم دانمارك پس از بررسي فيلمهاي إرسال شده به اين دفتر،  مستندما روزنامه نگاريمرا به عنوان نماينده سينماي مستند دانمارك برگزيد و قرار است بزودي اين فيلم به جشنواره هاي معتبر جهاني إرسال گردد. همزمان دفتر جشنواره بين المللي فيلمهاي مستند كپنهاگ موسوم به Copenhagen DOX Festival نيز اعلام كرد كه مستندما روزنامه نگاريمبراي نمايش در بخش مسابقه اين جشنواره برگزيده شده است. قرار است اين فيلم در بخشمستند اولبه رقابت با ساير شركت كنندگان بپردازد.

جشنواره بين المللي فيلمهاي مستند كپنهاگ يكي از معتبرترين جشنواره هاي مستند شمال اروپاست كه همه ساله در ماه نوامبر در پايتخت دانمارك با شركت بيش از ٢٠٠ فيلم از سراسر جهان برگزار مي شود. فيلم مستندما روزنامه نگاريمبه مرور اوضاع و احوال روزنامه نگاري در ايران پس از به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در سال ١٣٨٤ تا سال جاري خورشيدي مي پردازد. اين فيلم كه بخش عمده آن بصورت زير زميني در ايران فيلمبرداري شده است، تأثير حوادث پيش و پس از انتخابات سال ١٣٨٨ بر فضاي رسانه اي كشور و روزنامه نگاران ايراني و روزنامه نگاري در ايران، را به تصوير مي كشد. مستندما روزنامه نگاريمدر شركت فيلمسازيدنيش داك پروداكشنتوليد و از سوي مؤسسه فيلم دانمارك و شبكه هاي يك و دو تلويزيون اين كشور، حمايت مالي شده است.
احمد جلالي فراهاني سازنده اين فيلم كه از سال ٢٠١٠ ميلادي مقيم دانمارك است، در سال ١٣٨٨ به اتهام جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي در پي هجوم شبانه مأموران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي به منزلش بازداشت و روانه زندان اوين شد. فراهاني كه هنگام دستگيري دبير سرويس اجتماعي خبرگزاري مهر بود، در تابستان سال ١٣٨٩ پس از تشكيل آخرين جلسه دادگاهش و در شرايطي كه از سوي مأموران امنيتي به زندان اوين احضار شده بود، از ايران گريخت. تا پيش از به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد، احمد جلالي فراهاني، به عنوان گزارشگر ارشد، در روزنامه ايران قلم مي زد و در سابقه او هم كاري با روزنامه هاي اعتماد ملي، اعتماد، شرق، همشهري و روزنامه تهران امروز نيز ديده مي شود. فراهاني هم اكنون در شركت فيلمسازيدنيش داك پروداكشنبه عنوان كارگردان و تدوينگر مشغول بكار است و در حال حاضر تدوين يك فيلم دانماركي را در دست دارد. او در سال ٢٠١٠ ميلادي و پس از آنكه يكي از فيلمهاي مستند كوتاهش در يكي از بخش هاي جانبي جشنواره بين المللي فيلمهاي مستند دانمارك به نمايش درآمد راهي دانمارك شد و هم اكنون در اين كشور اقامت دارد.