پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی

پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی
آرن . ای. گیر
ترجمۀ عرفان ثابتی
هدیه مترجم به باشگاه ادبیات
http://www.mediafire.com/?xz0k6kqi1rlv3a2