پنجم شهریور

 
پنجم شهریور– سالروز اعدام یازده تن از فعالین سیاسی چپ گرا در فرودگاه سنندج در سال ۱۳۵۸ به دست آخوند کثافتی به نام صادق خلخالی. 
احسن ناهید با برانکارد به محل تیرباران منتقل شد