علی آدینه از آن دست شاعران ایرانی ست که سکوت کرد و دید و به نوشتن و سرایش ادامه داد.چه آنهای که در دهه هفتاد استفاده کردند در شعرهایشان از شگردهای علی آدینه و چه آنهای که با سکوتش از شعرش دزدیدن و دزدیدن و بعد شدن هفتادی و هفتاد.اما علی آدینه همچنان ادامه ی خودش است ادامه ی علی آدینه .پَرسایش یک شعر بلند است یک شعربه بلندی سکوت آدینه .