چیز! مجموعه شعر ناصر پیرزاد

 

چیز!

بايد بلند شوم بال بگيرم و قسمت نيست
به تو از تو با به تو از تو با به تو از تو با به تو تو !
به تو از تو با به تو از تو با به تو از تو با به تو از تو به تو از تو
به تو از تو به از تو به از تو به از تو به از تو به تو به تو از تو به تو
به تو از به تو با به تو با به تو با
به تو از به تو با به تو با به تو با به تو با به تو با به تو با به تو با
من حال و روز خودم را دارم