باشگاه ادبیات منتشر کرد از مجموعۀ آرشیو مجازی نشریات گهگاهی کتاب جمعه هفته‌نامهٔ سیاست و هنر سردبیر: احمد شاملو با همکاری شورای نویسندگان شماره اول http://www.mediafire.com/?zdq23xkx9xyab71 شماره دوم http://www.mediafire.com/?73mdxko32ruy3q7 شماره سوم http://www.mediafire.com/?08km38z0zd93ka4 شماره چهارم http://www.mediafire.com/?pdakzbktnd414d8 شماره پنجم http://www.mediafire.com/?923e47it48ih8g9 شماره ششم http://www.mediafire.com/?09g2d1ktzd0c73c شماره هفتم http://www.mediafire.com/?roei3cqlefk3x7v شماره هشتم http://www.mediafire.com/?xh3gexjrj3zyt5z شماره نهم http://www.mediafire.com/?ioi6vp28ucozfxa شماره دهم http://www.mediafire.com/?9mi4wcke0dj98x7 تمامی شماره های کتاب جمعه تهیه شده و به زودی نسخه الکترونیکی آن در اختیار هموندان قرار داده خواهد شد.کتاب جمعه

هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان

شماره اول
http://www.mediafire.com/?zdq23xkx9xyab71

شماره دوم
http://www.mediafire.com/?73mdxko32ruy3q7

شماره سوم
http://www.mediafire.com/?08km38z0zd93ka4

شماره چهارم
http://www.mediafire.com/?pdakzbktnd414d8

شماره پنجم
http://www.mediafire.com/?923e47it48ih8g9

شماره ششم
http://www.mediafire.com/?09g2d1ktzd0c73c

شماره هفتم
http://www.mediafire.com/?roei3cqlefk3x7v

شماره هشتم
http://www.mediafire.com/?xh3gexjrj3zyt5z

شماره نهم
http://www.mediafire.com/?ioi6vp28ucozfxa

شماره دهم
http://www.mediafire.com/?9mi4wcke0dj98x7

تمامی شماره های کتاب جمعه تهیه شده و به زودی نسخه الکترونیکی آن در اختیار هموندان قرار داده خواهد شد.