یادداشتی از «بهرام بیضایی»؛ «بر آن سمندرِ آتشین درود»

 
بهرام بیضایی
یادداشتی از «بهرام بیضایی» برای درگذشتِ «حمید سمندریان»؛
.
پـرده بسـتـه شـد
                      به احتـرام برخیـزیـم!
یادداشت «بهرام بیضایی» به یاد «حمید سمندریان».
بـر آن سمـندرِ آتـشیـن درود،
                که از خـاکـسترش جـوجـکانِ صحـنه برآینـد !
                صحـنه ی خـاکـستر؛
                             پهـنه ی سـوخـتـِگان،
                                        زنـده از آتـشِ خـویـش!
بیـرق اش را بـر دوش می بـریم
                         – چـه لبـخـنـدی بـود –
                                          نمـایـش داغ دارِ اوسـت!
    بهرام بیضایی
                                              ۲۲/تیرماه/۱۳۹۱                                           

دیدگاهتان را بنویسید