من در مورد اسلام به خيلی چيزها پی برده‌ام و آگاهی يافته‌ام!

اما يك مورد هست كه هرگز نتوانسته‌ام جوابی قانع كننده و منطقی برايش پيدا كنم! اگر به قيافه‌ی عرزشی و مجاهد دقت كنيد هرچقدر با ايمان تر باشند قيافه‌های ضايع‌تر و وحشتناك‌تری دارند! يعنی بين ميزان ايمان اینان و قيافه‌شان رابطه‌ی مستقيم هست و هرچه ميزان ايمان بالاتر ميرود قيافه‌ی‌شان هم چندش انگيزتر و تخمی‌تر ميشود.

و يا اينكه اين صاحبان قيافه‌های تخمی هستند كه به ايمان بالاتر و به نوعی افراط در اين دين ميرسند؟! تا حالا به قيافه‌های اين حاجی‌هايی كه از مكه برگشته‌اند و آن كلاه سفيد را بر سر گذاشته‌اند دقت كرده‌ايد؟! به يكباره هم شخصيت‌شان عوض ميشود و هم قيافه‌شان! نميتوانم قيافه‌شان را توضيح دهم! كاملن نوعی حالت نحس و سرد پيدا ميكنند!

به هيچ عنوان نميتوانی تحمل‌شان بكنی و با آنها ارتباط برقرار كنی! بيشتر ميتوان گفت اين ذات اسلام است كه هرچه بيشتر به آميزه‌هايش نزديك ميشوی اينگونه قيافه‌های چندش انگيز پيدا ميكنی.

حتا نميشود گفت اينها ژوليده ميپوشند و خودشان را ژوليده آرايش ميكنند! از شيك پوش ترين و مثلن مدرن ترين عرزشی ميتوان به مسعود ده‌نمكی اشاره كرد. گوه و کثافت از سر و رويش ميبارد.