روسپیان و کاف کشان | عباس نعلبندیان

دریافت نمایشنامه:
| قصه غریب سفر شاد ِشین ِ شاد ِ شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جذامیان و دزدان و دیوانگان و روسپیان و کاف کشان |

دیدگاهتان را بنویسید