الفیه و شلفیه،  قدیمی ترین کتاب پورنوگرافی ایران

اَلفيه و شَلفيه کتابي است سکس‌نگار که حکيم ابوبکر ازرقيِ شاعر آن را براي پادشاه نيشابور، طغان‌شاه، پسر خواهر طغرل سلجوقي تأليف کرد. در اين کتاب حالت‌هاي آميزش جنسي با تصوير و نگاره در چهارچوب داستان آميزش يک زن با هزار مرد آموزش داده شده‌است. ازرقي اين کتاب را براي بهبود ضعف نيروي جنسي طغان‌شاه گردآوري نمود. در نام کتاب، الفيه گويا کنايه از آلت تناسلي مرد و شلفيه کنايه از فرج است. گروهي نيز الفيه و شلفيه را نام دو زن روسپي دانسته و شلفيه را مادر الفيه گفته‌اند.

(از اين کتاب تنها 55 صفحه باقي مانده که اولين بار در نمايشي عمومي در سال 2001 در سن پطرزبورگ به نمايش گذاشته شد و پس از 2 سال امكان بازديد در موزه اين شهر براي همگان ميسر شد.)

alfie and shalfie is a book that Sksngar Azrqy poet Hakim Abu Bakr for the King of Neyshabur Tghanshah, Tugrul Seljuk nephew wrote.

It states in intercourse with pictures and graphics within the story of a woman with a thousand men have been taught. Azrqy weakness of this book to improve sex drive Tghanshah be collected. In the book, apparently Alfyh irony of the penis and the vulva is ironic Shlfyh. A group called the pornography of the two women as prostitutes and Shlfyh Alfyh said the mother.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *