سِدى | نسیم خاکسار

چرخهٔ بدن در دل‌وایانه گستاخانه برهنگی

هم‌آغوشی با طبیعت

کوبیسم | دختر با ماندولین

برهنه بر روی پُشتی آبی

برهنگی بدون اروتیسم

ادبیات اروتیک نوعی اعتراض است؟

دزد معمولی | دزد سیاسی | دزد مذهبی

آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن! | کتابچه‌ی سه‌پنج در مورد ایران دَرّودی