بیانیه کانون نویسندگان ایران | در اعلام همبستگی با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران

سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست

ویدئو آرت

فتومونتاژ 

واقعیت حاد

هنر مکان-ویژه