سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست

ویدئو آرت

فتومونتاژ 

واقعیت حاد

هنر مکان-ویژه

ودکا، کلیسا و سینما

بیزارم از بی تفاوت‌ها