آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن! | کتابچه‌ی سه‌پنج در مورد ایران دَرّودی

سرمنشأ جهان | کلوزآپی از اندام تناسلی

که حنجره‌اش در تبعیدی سیاه خون آلوده شد.

جنون بی‌ريايی | زندگی و تفکر و نويسندگی و فلسفه آلبر کامو