مجموعه شعر رویا تفتی

آغوش من از سفر پٌراست

مجموعه شعرها آفاق شوهانی

To the poly-poem

ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم