ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم