ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

رن/فريدريش هلدرلين/بیژن الهی

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم