آیا پستان زنان یک عضو جنسی است؟

آیا پستان زنان یک عضو جنسی است؟

چرا در هر آمیزش جنسی ای مردان بخش مهمی از توجهشان را صرف پستانهای زنان می کنند؟ این تمنا نه تنها برای دیدن، بلکه لمس و نوازش و حتی مکیدن چطور در روند فرگشت مردان به وجود آمده است؟ آیا به خاطر لطافت و نرمی پستان است یا یادآوری مطبوع از دوران عشق اولیه به پستان مادر است که احساس زندگی و ادامه ی حیات ما را با خاطره شیرین و گرم و سیر کننده ی شیر مادر ربط می دهد؟ شاید هم مردان آموختند باید به پستان ها با دقت بیشتر چشم دوخت تا با دیدن برجسته شدن نوک پستان ها، آنها را به منزله ی علامتی بدانیم از تمنای متقابل زنان و این احساس بی نظیر که ما خواستنی هستیم.

ما تنها پستانداری هستیم که به پستان ها علاقه جنسی پیدا کردیم چون توانسته ایم بر روی دوپا بایستیم و با این تحول، پستانها بیشتر در معرض دید قرار گرفتند. ایستادن بر روی دوپا به ما این فرصت را داد که بتوانیم از شیوه قدیمی جفتگیری که سایر پستانداران به کار می برند، فاصله بگیریم و از روبرو و بر روی هم خوابیدن به آمیزش جنسی بپردازیم.

البته صحبت از هورمونی نیز می شود که مکیدن پستان به هنگام شیر دادن به نوزاد در مغز زنان ترشح می کند به اسم اکسیتوسین که به محبت و وابستگی مادر به نوزاد می افزاید و چه بسا توجه و جذابیت آشکار پستان ها برای مردان، سرچشمه اش همین هورمون باشد. مردان و میلیارد ها اسپرم داشتنشان، به آنها اجازه نمی داد که اهل انتخاب باشند. مردان به طور غریزی بدشان نمی آمد به هر اندازه که می توانند به تولید مثل بیشتر نائل شوند که یکی از شرط های اصلیِ بقا است.

مردان در طول تحول جنسی شان به این نکته پی بردند که برای ترغیب زنان به تصمیم دشوار و پر هزینه ی حامله شدن، بهتر است هورمون های محبت به نوزاد در دوره ی شیر خوارگی را در زنان فعال سازند. در قدم اول با زل زدن به سینه ی زنان و در فرصت های پیش آمده با لمس آنها، خود را برای زنان خواستنی سازند تا مقدمات جفتگیری را فراهم کنند. در حین آمیزش نیز، با مکیدن پستان زنان و رهایی هورمون محبت، زمینه دلبستگی بیشتر را فراهم آورند.