محمد مختاری

آه بدن‌های آغوش دیده

قطعات بعید | آنتونن آرتو

پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

تجلی بيماری در ادبيات -در ستايش افسردگی

درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

ما درهم‌شکستگانی بودیم، اگر فقط فرد موردنظر کشور را ترک می‌کرد، بقیه می‌توانستند بمانند.

سفر به شرق | هرمان هسه

روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو