آه، مرا بنوش تا من همچون رمزی در جام تو باشم

زنانی که به دنیا نیامده در زهدان زمین آرمیده‌اند

روشنایی ماه اوت | هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

مادام بوواری | گوستاو فلوبر

سوزان سونتاگ و تخیل پورنوگرافیک