درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

گیوم آپولینر

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

سرزمین هرز