گیوم آپولینر

می‌خواهم فرو شوم به چاه می‌خواهم مرگم را جرعه جرعه بمیرم. می‌خواهم قلبم را آکنده از خزه کنم

بیست سرود عاشقانه و یک غم آوا

سرزمین هرز