قهرمان، لی‌لی حوضک

نغمه ای رویایی از بهشت

وقتی همه می‌خوابیم، کجا میریم

من مثل یک شورشی واقعی می میرم

مثل یک باکره

من اراده اش را ندارم که تلاش و مبارزه کنم

در یک جزیره

کاش اینجا بودی