همه چیز خراب می‌شد

تمام چیزهایی که نمی‌توانی پشت سر بگذاری

یک زندگی کوچک – دردسر مضاعف

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار