وهم‌آلودِ، لیوانی پُر از الکل | ادگار دگا

چهره زن، پرندگان و ماهیان در حال نواختن تن

چرخهٔ بدن در دل‌وایانه گستاخانه برهنگی

کوبیسم | دختر با ماندولین

برهنه بر روی پُشتی آبی

برهنگی بدون اروتیسم

آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

سرمنشأ جهان | کلوزآپی از اندام تناسلی