چه خبر؟ | شعر: بیژن الهی | آهنگ: محسن نامجو

شاید عاشقانه آخر | صدای محمد مختاری