پس از اين هر نور لطيفی که مرا لمس کند تو خواهی بود | سیروس آتابای

چه خبر؟ | شعر: بیژن الهی | آهنگ: محسن نامجو

شاید عاشقانه آخر | صدای محمد مختاری