انگشت روی حفره جمجمه | لا روکا

تجاوز جنسی و هنر

هم‌آغوشی با طبیعت

پرفورمنس بدن، زیبایی مفهومی وابسته به جنسیت نیست

کتیبه مکتوم | کارولی اشنیمان

شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس

جینا پین | در میان سایر بدن‌ها، گم شدن

بعدازظهر یک فان (نیژینسکی)