تجاوز جنسی و هنر

هم‌آغوشی با طبیعت

پرفورمنس بدن، زیبایی مفهومی وابسته به جنسیت نیست

کتیبه مکتوم | کارولی اشنیمان

شلوارِ عمل: هراسِ تناسلی، عکس‌های تاریخِ یک پرفورمنس

جینا پین | در میان سایر بدن‌ها، گم شدن

بعدازظهر یک فان (نیژینسکی)

زمان، مکان، بدن اجراکننده

خودآزاری به مثابه هنر