| فانتزی | مجموعه شعر | علی عبدالرضایی

به یادبعدازظهرهای آفتاب

| آشفت گوی نها | مجموعه شعر | امید شمس

مجموعه شعر وحيدضيائي

اخلاق بوزینگان | امین قضایی

از آن همه دیروز | مجموعه شعر | ابوالفضل پاشا

| چیز! | مجموعه شعر | ناصر پیرزاد |

| سایه لای پوست | مجموعه شعر | رویا تفتی