ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

| رن | فريدريش هلدرلين | بیژن الهی |

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

| شاهرخ مسکوب | روزها در راه |