فرسوده بودن بس بیش‌تر از خسته بودن است.

خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.