وقتی که شما این ویدئو رو می‌بینید

این انقلاب را باید تا پای جان برای گذر از جهل دنبال کرد.

مانیفست خیابان | پادکست

مرگ بر کل نظام | مهدیار آقاجانی